Dofinansowania na modernizację źródeł energii cieplnej - Urząd Gminy Wejherowo

Informator

Aktualności

Dofinansowania na modernizację źródeł energii cieplnej

Wójt Gminy Wejherowo zgodnie z Uchwałą nr XXVIII/330/2017 Rady Gminy Wejherowo z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Wejherowo na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska ogłasza nabór wniosków na przyznanie dofinansowania do zadań związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej.

Rodzaj inwestycji objętych naborem:                                                              

·         wymiana źródła energii cieplnej dla ogrzewania budynku i wytwarzania ciepłej wody użytkowej, poprzez likwidację kotłów opalanych węglem / koksem i zastąpienie ich kotłami opalanymi gazem / olejem opałowym, ogrzewaniem elektrycznym, źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii,

·         ograniczeniu zużycia opału w kotłach zasilanych węglem lub koksem poprzez instalację kolektorów słonecznych dla potrzeb wytwarzania ciepłej wody użytkowej,

·         montażu zestawów fotowoltaicznych.

Czas trwania naboru:od dnia 09 maja do dnia 31 sierpnia br. lub do czasu wyczerpania puli środków w ramach naboru.

Miejsce składania wniosków wraz z kompletem dokumentów:

Wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w Urzędzie Gminy Wejherowo, Osiedle Przyjaźni 6 w Wejherowie. Wnioski niekompletne bądź złożone poza okresem trwania naboru zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Termin rozpatrzenia wniosków:

Wnioski rozpatrywane będą niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia, do czasu wyczerpania puli środków w ramach naboru.

Pula środków do rozdysponowania w ramach naboru: 15 000,00 zł

W celu uzyskania dotacji do inwestycji objętej naborem należy przedłożyć następujące dokumenty:

a)      wniosek o udzielenie dofinansowania określający planowane przedsięwzięcie (załącznik nr 2 do Regulaminu);

b)      dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością;

c)       w przypadku budynków stanowiących współwłasność – pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli;

d)      szacunkowy koszt realizacji przedsięwzięcia;

e)      kopię umowy na wykonanie prac budowlanych;

f)       inne wymagane dokumenty w zależności od charakterystyki przedsięwzięcia, w tym np. projekt instalacji;

g)      w przypadku zadania polegającego na wymianie źródła energii cieplnej należy dołączyć dodatkowo:

·         dokument potwierdzający stosowanie węgla lub koksu w sezonie grzewczym, poprzedzającym modernizację źródła ogrzewania (opinia kominiarska),

·         kopię potwierdzenia zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Wejherowie zamiaru rozpoczęcia robót objętych dofinansowaniem.

O dofinansowanie mogą się ubiegać podmioty wskazane w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.) mające prawo do dysponowania nieruchomością na terenie Gminy Wejherowo. Dofinansowanie przekazane będzie w formie dopłaty do udokumentowanych kosztów realizacji, po jego zakończeniu. Dofinansowanie nie dotyczy zakupu przenośnych urządzeń grzewczych, niezwiązanych trwale z obiektem budowlanym, a także zmiany odnawialnego źródła energii na inne odnawialne źródło energii. Z uwagi na fakt, że dofinansowanie obejmuje wyłącznie przedsięwzięcia polegające na wymianie źródła energii cieplnej dla ogrzewania budynku i wytwarzania ciepłej wody użytkowej nie obejmuje ono nowych kotłów w nowo wybudowanych budynkach.

Do konkursu nie mogą być zgłaszane zadania zakończone, zrealizowane przed zawarciem umowy na dofinansowanie.

 

Partnerzy:

Informacja dotycząca plików cookies.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usługi - zgodnie z polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.